O nama

Agencija za nekretnine VAVILON-BP posluje sa sedištem u  Srbiji,
Trg Ante Bogićevića 3, 15300 Loznica.

Pronaći ćemo pravu nekretninu za vas

Nekretnine za svačiji budžet

oglasite vašu nekretninu kod nas

O nama

Firma Vavilon BP je osnovana 13.02.2019 godine, sa sedištem u Loznici, Trg Ante Bogićevića 3. Vavilon BP je specijalizovano preduzeće za: Legalizaciju objekata, Posredovanje prilikom kupoprodaje svih nepokretnosti ( kuće, stanovi, poslovni objekti, placevi, seoska domaćinstva…), Posredovanje u zakupu ili zameni nepokretnosti, Oglašavanje Vaših nepokretnosti putem medija, štampe, interneta…, Izlazak na teren i procena Vaše nepokretnosti, Provera dokumentacije Vaše nepokretnosti i ukazivanje na eventualne potrebne radnje, Saradnja sa svim bankama radi efikasne i brze realizacije stambenih kredita, Uknjižba u katastru, upisi i brisanje zabeležbi i dr., Podnošenje prijava i druge neophodne dokumentacije poreskim organima i Prevod na novog vlasnika nepokretnosti u svim službama komunalnih usluga.

Opšti uslovi poslovanja:

1.OPSTE ODREDBE

Opštim uslovima poslovanja Preduzeća VAVILON-BP u skladu sa članom 28.Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti,uređuje se poslovni odnos između Posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Nalogodavca(fizičkog i pravnog lica).Zaključenjem Ugovora o posredovanju,Nalogodavac potvrđuje da prihvata,odnosno da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti.

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu,odnosno zakupu nepokretnosti,koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik.

može imati zaključene Ugovore o posredovanju sa više Posrednika istovremeno(osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja).

Kupac/zakupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da posredničku naknadu  Posredniku koji mu je prvi omogućio razgledanje predmeta nepokretnosti,odnosno koji ga je prvi upoznao sa predmetnom nepokretnošću.U slučaju da je Nalogodavac (kupac/zakupac)razgledao predmetnu nepokretnost(posredstvom drugog posrednika ili sam)pre nego što mu je Posrednik „VAVILON-BP“ istu pokazao,obavezan je da o tome upozna Posrednika,kako se nebi dupliralo razgledanje,te kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i Posrednika međusobno,a u slučaju da to ne učini,smatraće se da je nepokretnost prvi put razgledao posredstvom Posrednika „VAVILON-BP“.Kupac/zakupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da neposredno pre razgledanja nepokretnosti potpiše posredniku potvrdu o gledanju nepokretnosti,u kojoj potvrđuje da je predmetnu nepokretnost gledao posredstvom Posrednika.

U slučaju da kupac/zakupac odbije da potpiše Potvrdu iz predhodnog stava,Posrednik nije obavezan da mu predmetnu nepokretnost pokaže.U slučaju da je Posrednik pokazao predmetnu nepokretnost kupcu/zakupcu i pored odbijanja da potpise Potvrdu o gledanju,pa kupac/zakupac ili sa njim povezana lica navedena u delu,poslednja alineja,ovih opštih uslova poslovanja,zaključi Ugovor o prometu/zakupu predmetne nepokretnosti,činjenica da je kupca/zakupca u vezu sa prodavcem/zakupodavcem doveo posrednikće se dokazivati drugim dokaznim sredstvima-svedocima,pisanom ili elektronskom dokumentacijom,sms porukama i sl.

Prodavac/zakupodavac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da posredničku naknadu isplati Posredniku koji ga je prvi doveo u vezu sa potencijalnim kupcem/zakupcem.U slučaju da Posrednik dovede u vezu sa Nalogodavcem(prodavcem/zakupodavcem)lice koje je već razgledalo predmetnu nepokretnost,obavezan je da o tom upozna Posrednika,kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i posrednika međusobno,a u slučaju da to neučini,smatraće se da je Nalogodavac sa potencijalnim kupcem/zakupcem,prvi put doveden u vezu posredstvom „VAVILON-BP“.

 

2.OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DUZAN DA OBAVI,PRAVA POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA,EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE I OBAVEZE NALOGODAVCA

Obaveze posrednika

– zaključi Ugovor o posredovanju sa nalogodavcem u pisanoj formi;

-da nastoji da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla

-da da Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama,prilikama na tržistu,kao i drugim relevantnim okolnostima;

-da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnost čiji promet,odnosno zakup je predmet posredovanja i da upozori Nalogodavca naročito na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti,upisana prava odnosno teret na predmetnoj nepokretnosti,postojanje prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;

-da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije)nepokretnosti na tržištu,da postavi oglas u vezi sa prometom,odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju,a za šta ima pravo na posebne,unapred iskazane troškove;

-da omogući razgledanje nepokretnosti;

-da čuva podatke o ličnosti Nalogodavca,a na pisani zahtev,odnosno po pisanom nalogu Nalogodavca i da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti,u vezi sa čijim prometom,odnosno zakupom posreduje,ili u vezi sa tom nepokretnosti,ili o poslu za koji posreduje,takođe čuva i lične podatke od Nalogodavca;

-da obavesti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate;

-da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja Ugovora;

-da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla (predugovora i ugovora);

-da prisustvuje primopredaji nepokretnosti;

-da o svom trošku obezbedi stručnu pomoć(advokata) vezanu za izradu Predugovora,Ugovora i ostale potrebne dokumentacije;

-da vodi evidenciju o posredovanju i o potposredovanju;

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugim licima (fizičkim ili pravnim) o  pregovaranju za zaključenje pravnog posla,ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla,a posebno ako je:

-neposredno odveo,ili uputio Nalogodavca,ili treće lice na razgledanje predmetne nepokretnosti;

-organizovao susret između Nalogodavca i treceg lica(ili njegovog predstavnika-punomoćnika,srodnika i sl.)radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla;

Nalogodavcu saopšti ime,broj telefona,telefaksa,ili e-mail adresu trećeg lica zainteresovanog za zaključenje pravnog posla,ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti;

 

3.OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u renutku zaključenja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik I nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu zaključenja predugovora za koji je posrednik posredovao.

Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre zaključenja predugovora, odnosno ugovora, za koji je posredovao u skladu sa prethodnim stavom.

Iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade kao I vrsta I visina troškova za dodatne usluge posrednika, utvrđeni su cenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni deo ovih opštih uslova poslovanja.

Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti (izvod iz Katastra I sl) a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi NALOGODAVAC, ako nije drugačije ugovoreno u ugovoru o posredovanju.

Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja I zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, ako je to izričito navedeno u ugovoru o posredovanju.

Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni odnosno vanbračni drug, potomak, roditelj, kao I druga lica povezana sa licem sa kojim je posrednik doveo u vezu nalogodavca zaključi posredovani pravni posao.

Povezanim licima će se, pored navedenh srodnika smatrati I roditelji bračnog druga, njegova braća I sestre, kao I pravno lice koje je u vlasništvu (suvlasništvu) potencijalnog kupca, ili njegovih srodnika navedneih u ovom stavu, kao I lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.

Ako nakon prestanka važenja ugovora o posredovanju na osnovu otkaza nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana od dana prestanka važenja ugovora, nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora, posrednik ima pravo na naknadu posredničke provizije u celini, osim ako ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

Ako pod uslovom I u roku iz prethodnog stave nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj meri rezultat posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da plati posredniku srazmernu posredničku nakandu, osim ako ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

Posrednik odnosno potposrednik nema pravo na nakandu za posredovanje ako se nalogodavac u svoje ime kao ugovorna strana, zaključi ugovor o prometu nepokretnosti koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa nalogodavcem zaključi lice koje za posrednika odnosno za potposrednika obavlja poslove posredovanja.

Posrednik nije obavezan da vrati isplaćenu posredničku naknadu u slučaju raskida ugovora, predugovora, odustajanja jedne od ugovornih strana I sl od zaključenja posredovanog ugovora, osim ako ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

 

OBAVEZE NALOGODAVCA

-da obavesti posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja,

-da posredniku preda na uvid originalne isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnost, koje je predmet prometa, odnosno da upozori posrednika na sve upisane I neupisane terete koji postoje na nepokretnosti,

-da osigura posredniku I licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti na dogovoreni način I u dogovoreno vreme,

-da obavsti posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi I dr;

-da isplati posredniku ugovorenu posredničku naknadu, u slučaju realizacije ugovorenog prometa kao I u slučajevima iz dela 3.ovih Opštih uslova, I ako je to posebno ugovoreno, da nadoknadi posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja;

-da obavesti posrednika pisanim putem o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima I cenom, a sve u roku od 3 dana od nastale promene;

-da odmah obavesti posrednika da je lice koje je preko posrednika gledalo nepokretnost (ili sa njim povezano lice) pokazalo interesovanje da bez posrednika zaključi ugovor/predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zakupu nepokretnosti ili obavi neki drug pravni posao koji je posledica rada posrednika.

 

PRAVA POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA

Posrednik ima pravo da uz saglasnost nalogodavca (prodavac, zakupodavac) fotografiše ili napravi video zapis nepokretnosti čiji promet je ugovoren ugovorom o posredovanju. Sačinjene fotografije odnosno video zapise posrednik ne sme korisiti u druge svrhe, osim u svrhe prezentacije predmetne nepokretnosti potencijalnom kupcu, zakupcu, odnosno oglašavanje iste postavljanjem na svoj sajt ili putem oglasa na internet posrednika, ako se nalogodavac sa ovim izričito saglasi u ugovoru o posredovanju. Posrednik je dužan da kopiju ugovora o poredovanju preda nalogodavcu u roku od 3 dana od dana zaključenja tog ugovora. Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun nalogodavcu, u skladu sa zaključenim ugovorom o posredovanju I ovim Opštim uslovima poslovanja.

 

EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE

Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju da u uvogorenom roku neće lično otuđiti nepokretnost koja je predmet ugovora o posredovanju, niti će angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi njenog prometa. Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa predmetnom nepokretnošću za koji je posredovao drugi posrednik, ili lično, bez posredovanja bilo kog posrednika, dužan je da posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete isplati iznos ugovorene posredničke naknade. Posrednik je dužan da u ugovoru o posredovanju posebno upozori nalogodavca na značenje I pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.

 

4.ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Posrednik u obavljanju posredovanja,odnosno radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja,mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.

Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa Zakonom,za štetu koja je nastala usled neispunjenja ugovorenih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja od strane Posrednika.

Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovorenih strana u prometu,koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru(Predugovoru).

Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa,niti za skrivene mane(osim u slučaju da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu,a on tu informaciju prikrio od kupca).

5.PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA O POSREDOVANJU

Ugovorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se Ugovara zaključenje.Ako nije drugačije ugovoreno,smatraće se da je Ugovor zaključen na godinu dana.

Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva zaključenjem pravnog posla za koji je posredovano,protekom roka na koji je zaključen(ako u Ugovoru o posredovanju nije drugacije Ugovoreno).

Otkaz Ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen,može biti dat u svako doba(osim kod ekskluzivnog posredovanja,gde se rok smatra bitnim elementom Ugovora) i ima pravno dejstvo od momenta dostavljanja istog drugoj strani.

 

6.OPŠTE ODREDBE

Na odnose između Nalogodavca  i Posrednika koji nisu regulisani Ugovorom o posredovanju,niti su uredjeni ovim Opštim uslovima poslovanja,primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti,drugih propisa koji regulišu ovu oblast i Zakona o obligacionim odnosima.

Ovi Opšti uslovi poslovanja su sastavni deo Ugovora o posredovanju,istaknuti su na vidnom mestu u prostorijama Posrednika i obljavljeni na sajtu Posrednika.

 

                                                                                                                                  

 

Loznica, 20.02.2019
Preduzetnik:
Božo Plavšić

Počnite vašu pretragu

Pretražite nekretnine po određenim parametrima
klikom na dugme ispod!

Translate »